چراغ برق
بازار چراغ برق

قفسه بازار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

در حال تکمیل اطلاعات

ساخت پاساژ
در حال ثبت اطلاعات فروشگاه 46%

در حال تکمیل اطلاعات

جمع آوری اطلاعات
در حال ثبت اطلاعات فروشگاه 44%

در حال تکمیل اطلاعات

جمع آوری اطلاعات
در حال ثبت اطلاعات فروشگاه 38%

خیابان ملت

کوچه هشت متری 

اول کوچه سمت راست

همکف

طبقه اول

طبقه دوم

طبقه سوم

عمده فروش های پژو و پراید

+
پاساژ بنا ساز
+
فروشگاه های داخل بازار

پاساژ ها در حال تکمیل اطلاعات میباشند .