بازار چراغ برق

قفسه بازار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

از چهار راه سرچشمه تا میدان امام خمینی محدوده خیابان امیر کبیر میباشد.  

از خیابان امیر کبیر تا میدان بهارستان محدوده خیابان ملت میباشد که عمده فعالیت بازار چراغ برق در این خیابان واقع شده.

از خیابان امیر کبیر تا میدان بهارستان محدوده خیابان ملت میباشد که عمده فعالیت بازار چراغ برق در این خیابان واقع شده.

خیابان اکباتان  از خیابان سعدی تا خیابان ملت واقع شده و نظم و ترتیب بهتری نسبت بقیه چراغ برق دارد.

محتوای تب
محتوای تب
محتوای تب

از چهار راه سرچشمه تا میدان امام خمینی محدوده خیابان امیر کبیر میباشد.  

محتوای تب
محتوای تب
محتوای تب

در حال تکمیل اطلاعات

ساخت پاساژ
در حال ثبت اطلاعات فروشگاه 42%
 • پاساژ کاشانی
 • پاساژ ملت
 • پاساژ شیرین
 • پاساژ بازرگانان
 • پاساژ مهدوی
 • پاساژ رضا
 • پاساژ محمد
 • پاساژ هدایت
 • پاساژ هادی
 • پاساژ سراج الملک
 • پاساژ نگین یدک
 • پاساژ جاوید
 • پاساژ اعظم
 • پاساژ تابان
 • پاساژ شرکاء
 • پاساژ نظری

در حال تکمیل اطلاعات

جمع آوری اطلاعات
در حال ثبت اطلاعات فروشگاه 30%
 • پاساژ امیران
 • پاساژ هدایت
 • پاساژ علی
 • پاساژ نمونه
 • پاساژ مهدی
 • پاساژ بنز
 • پاساژ درخشان
 • پاساژ علی
 • پاساژ نیلوفر
 • پاساژ آذر طوس
 • پاساژ کیمیا
 • پاساژ بنا ساز
 • پاساژ احسان
 • پاساژ آبی
 • پاساژ آهنین
 • پاساژ کوروش

در حال تکمیل اطلاعات

جمع آوری اطلاعات
در حال ثبت اطلاعات فروشگاه 23%
 • پاساژ گل نرگس
 • پاساژ هادی
 • پاساژ میلاد
 • پاساژ کاوه
 • پاساژ کیان
 • پاساژ مالکی
 • پاساژ فروغی
 • پاساژ ولیعصر
 • پاساژ سید حسین موسوی
 • پاساژ ایرانیان
 • پاساژ کوشانپور
 • پاساژ قدس
 • پاساژ رضوی
 • پاساژ امین کاوه
 • پاساژ الغدیر
 • پاساژ محمد

خیابان ملت

کوچه هشت متری 

اول کوچه سمت راست

همکف

طبقه اول

طبقه دوم

طبقه سوم

عمده فروش های پژو و پراید

+
پاساژ بنا ساز
+
فروشگاه های داخل بازار

پاساژ ها در حال تکمیل اطلاعات میباشند .