بازار چراغ برق

قفسه بازار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

از چهار راه سرچشمه تا میدان امام خمینی محدوده خیابان امیر کبیر میباشد.  

از خیابان امیر کبیر تا میدان بهارستان محدوده خیابان ملت میباشد که عمده فعالیت بازار چراغ برق در این خیابان واقع شده.

از خیابان امیر کبیر تا میدان بهارستان محدوده خیابان ملت میباشد که عمده فعالیت بازار چراغ برق در این خیابان واقع شده.

خیابان اکباتان  از خیابان سعدی تا خیابان ملت واقع شده و نظم و ترتیب بهتری نسبت بقیه چراغ برق دارد.

محتوای تب
محتوای تب
محتوای تب

از چهار راه سرچشمه تا میدان امام خمینی محدوده خیابان امیر کبیر میباشد.  

محتوای تب
محتوای تب
محتوای تب

در حال تکمیل اطلاعات

ساخت پاساژ
در حال ثبت اطلاعات فروشگاه 42%

در حال تکمیل اطلاعات

جمع آوری اطلاعات
در حال ثبت اطلاعات فروشگاه 30%

در حال تکمیل اطلاعات

جمع آوری اطلاعات
در حال ثبت اطلاعات فروشگاه 23%

خیابان ملت

کوچه هشت متری 

اول کوچه سمت راست

همکف

طبقه اول

طبقه دوم

طبقه سوم

عمده فروش های پژو و پراید

+
پاساژ بنا ساز
+
فروشگاه های داخل بازار

پاساژ ها در حال تکمیل اطلاعات میباشند .